логин:    пароль: Регистрация
Вы здесь:
Подробное содержание выпуска ГVардия №3 / 2008
Спецпроект
Рейтинг вищих навчальних закладів України „Компас” за рівнем задоволеності освітою. Результати опитування роботодавців та випускників

Однією з актуальних проблем системи вищої освіти України є відсутність об’єктивної оцінки її ефективності з позиції безпосередніх споживачів (абітурієнтів, батьків, студентів і випускників), громадськості та потенційних інвесторів — роботодавців. Орієнтація системи освіти на результат, а не на процес навчання вимагає координації зусиль держави, громадськості, роботодавців для створення ефективного механізму оцінки якості надаваних освітніх послуг. У зв’язку з цим компанія «Систем Кепітал Менеджмент» і благодійний фонд «Розвиток України» ініціювали проект «СКМ — ВНЗ», у межах якого розроблено рейтинг ВНЗ, що відображає уподобання і задоволеність освітою з боку випускників та роботодавців. Рейтинг вищих навчальних закладів України «Компас» складений Київським міжнародним інститутом соціології.

Його учасниками є ВНЗ III-IV рівнів акредитації незалежно від їхньої організаційно-правової форми, що здійснюють підготовку фахівців і магістрів за п’ятьма напрямами спеціалізації: бізнес/економічні спеціальності; правознавство; інженерні/технічні спеціальності; інформаційні технології (IT); архітектура/будівництво.

Головною метою проекту є розробка рейтингу ВНЗ для формування відкритого механізму громадського контролю якості вищої освіти в Україні, що відображатиме запити роботодавців, абітурієнтів, студентів та інших груп, зацікавлених у прозорій і незалежній оцінці умов формування та розвитку інтелектуального потенціалу держави.

Складання рейтингу вищих навчальних закладів України «Компас» спрямоване на визначення ВНЗ, навчання в яких має найбільшу практичну цінність для споживачів освітніх послуг, відповідає сучасним вимогам реального сектору економіки, гарантує випускникам надійні перспективи працевлаштування.

Рейтинг є незалежним дослідженням, що створює умови для об’єктивного зовнішнього оцінювання діяльності навчальних закладів і дозволяє:

• підвищити конкуренцію між ВНЗ з метою поліпшення якості освітніх послуг, стимулювати їх до самооцінки, виявлення сильних і слабких сторін діяльності, підвищення конкурентоспроможності;

• широко інформувати громадськість, зокрема основних споживачів освітніх послуг (абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, роботодавців) і тих, хто їх надає (науково-педагогічний склад, адміністрацію ВНЗ), про ступінь відповідності освітніх послуг потребам ринку праці та загальну оцінку ВНЗ з боку випускників та працедавців;

• збільшити конкуренцію між абітурієнтами, студентами, таким чином поліпшивши якість їхньої підготовки і в майбутньому конкурентоспроможність на ринку праці;

• підвищити ефективність безпосередньої взаємодії роботодавців і вищих навчальних закладів, а також залучити приватні інвестиції у галузь освіти;

• проаналізувати особливості навчального процесу та організації практики ВНЗ України.

Автор 
Правила экономики
Правила экономики

Эффективность рынков зависит от развития институций и инфраструктуры. Результаты рейтинговых исследований показывают, что те отраслевые рынки, которые имеют более развитую инфраструктуру и используют эффективные регуляторы, демонстрируют лучшие темпы роста.

У участников таких рынков больше возможностей для использования ресурсов и снижения трансакционных издержек. Развитие института ипотеки и рост доходов населения способствовали увеличению потребностей не только в жилье, но и в производственных и торговых помещениях. Тем самым стимулирование внутреннего потребительского спроса на товары и услуги отразилось на доходности компаний. Приток иностранного капитала развивает не только конкуренцию (банковский сектор, страхование), но и способствует консолидации активов, особенно в металлургии, пищевой промышленности.

В нынешних условиях недостаток собственных ресурсов отечественных компаний и банков для финансирования инвестиционных проектов частично компенсируется за счет притока иностранных инвестиций и внешних кредитных ресурсов. Украина может быть весьма привлекательной страной для инвестирования. За I полугодие 2008 г. прирост инвестиций составил более $6,9 млрд, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Автор 
Девальвация доверия

Макроэкономическая ситуация в Украине. Анализ и прогнозы ученых и экспертов

Автор 
Под натиском импорта

Международно-экономические отношения Украины. Их влияние на рост компаний

Автор 
Умение приспосабливаться

На практике. Что изменилось в компаниях и на рынках со вступлением Украины в ВТО

Автор 
Основной рейтинг
Основной рейтинг

По данным Всемирного экономического форума, Украина занимает 32-е место по индексу глобализации среди 62-х стран. В то же время по индексу глобальной конкурентоспособности среди 125 государств наша страна только на 78_м месте (2006-2007 гг.). О том, что экономика Украины с каждым годом становится все более открытой, свидетельствуют и результаты нашего исследования: в рейтинге «ГVардия 500» доминируют преимущественно экспортеры и импортеры. Благоприятная мировая конъюнктура (повышение цен на сталь, химическую и машиностроительную продукцию), несмотря на финансовый кризис, способствовала росту экономики страны и в этом году.

По итогам прошлого года в общий и отраслевые рейтинги вошло 77 компаний горно-металлургического комплекса, средний доход которых превышает 2,5 млрд грн. Рост кредитования отразился на доходности строительной отрасли и компаний авторынка. Всего в рейтинге представлено 70 компаний этого сектора со средним доходом в отрасли 350 млн грн и 20 компаний авторынка, средний доход которых превышает 1 млрд грн.

Проанализировав результаты рейтинга, можно четко очертить системные проблемы, которые уже не один год накапливаются в экономике страны. Это высокая энергоемкость производства и достаточно низкая инновационная активность многих компаний, и естественно не всегда достаточное качество продуктов. Пока мало представлены в рейтинге высокотехнологичные промышленные компании и сфера услуг.

Автор 
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА «ГVАРДИЯ 500»

Врамках проекта «ГVAРДИЯ 500» представлен общий рейтинг 500 самых доходных компаний Украины по итогам деятельности в 2007 г. В рейтинговых таблицах компании отранжированы по объему чистого дохода, также представлена позиция предыдущего года. Кроме того, для каждой компании приведены показатели чистой прибыли, активов, капитала, что дает представление о ключевых финансовых результатах деятельности компании.

Автор 
Рейтинг рынков

Данный проект вмещает 42 отраслевых рейтинга. В эти рейтинги входят компании как участники «пятисотки», так и компании, не вошедшие в нее. Для составления рейтинга проведен сбор и анализ информации по более чем 3500 тысячам предприятий. Кроме финансовых показателей, мы предоставляем два расчетных показателя — рентабельность продаж и рентабельность активов. Также впервые представили таблицы, которые отображают самые быстрорастущие компании в отдельных отраслях.

Автор 
Методика сбора и обработки информации

Для начала мы отобрали потенциальных участников, разослали на имя руководителей предложение об участии в рейтинге и соответствующие анкеты. Заполненные анкеты позволили нам дополнить базу данных, составленную из открытых источников (официальных сайтов, общедоступной базы данных ГКЦБФР и пр.)

В этом проекте мы специально исключили компании, информация о которых является закрытой и которые отказались раскрыть свою финансовую информацию в ответ на запрос редакции «ГVардия».

Автор 
Финансовые рынки

Рейтинг банков составлен по объему чистых активов. В таблицах представлены 100 лучших банков по состоянию на 1 июля 2008 г. Рейтинги разбиты на четыре группы, в соответствии с методологией НБУ.

Рейтинг страховых компаний состоит из двух таблиц, куда включены по 50 лучших компаний по активам и страховым выплатам. ,p>Фондовый рынок представлен двумя большими блоками: первый — рейтинги компаний по управлению активами, второй — рейтинги самых крупных торговцев на ПФТС.

Автор 
Показатели в рейтинге «ГVардия 500» для компаний

Чистый доход — выручка от реализации (за вычетом НДС и акцизов).

Чистая прибыль — прибыль, остающаяся в распоряжении компании после всех налогов и отчислений.

Активы — материальные активы, денежные средства, ценные бумаги, контролируемые организацией и способные в будущем обеспечить определенную экономическую выгоду.

Рентабельность продаж — соотношение чистой прибыли к чистому доходу.

Рентабельность активов — соотношение чистой прибыли к активам компании.

Автор 
Показатели рейтинга банков

Активы — сумма активов после вычитания из них суммарных обязательств.

Депозиты юридических и физических лиц — деньги, внесенные на счета в банк, для дальнейших операций.

Кредитно-инвестиционный портфель объединяет межбанковские кредиты, ценные бумаги, кредиты физическим и юридическим лицам, лизинговые операции.

Финансовый результат — показатель прибыли банка.

Автор 
Показатели рейтинга страховых компаний

Страховые выплаты — выплаченные по договорам страховые суммы — осуществляются в размере страховой суммы и (или) в виде регулярных, последовательных выплат, обусловленных в договоре страхования сумм.

Страховые платежи — плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования.

Автор 
Показатели рейтинга фондовых компаний

Стоимость чистых активов (СЧА) — величина, определяемая как разница между совокупностью активов института общего инвестирования с учетом их рыночной стоимости и размером обязательств института совместного инвестирования.

Объем торгов — сумма всех торгов акциями, векселями, инвестиционными, государственными и сберегательными сертификатами, другими видами ценных бумаг.

Автор 
Много работать – мало зарабатывать

Подводя итоги очередного проекта, «ГVардия» развеет мифы и заблуждения о доходности, прибыльности и рентабельности отдельных отраслей украинской экономики

Автор 
Рейтинги рынков
Рейтинг самых богатых компаний Украины в разрезе 25 отраслей

Банковский сектор
Страхование
Фондовый рынок (КУА)
Фондовый рынок (ПФТС)
Горно-металлургический комплекс
Трубная промышленность
Энергетика
Машиностроение
Нефтяной рынок
Химия
Фармацевтика
Авторынок
Телекоммуникации
IT_рынок
Ретейл
Кондитерская промышленность
Алкогольная промышленность
Пивобезалкогольный рынок
Молочная промышленность
Строительство
Мебельная промышленность

Автор 
Стиль жизни
Стиль жизни

Мировой опыт свидетельствует: качество образования в высших учебных заведениях оценивается рейтинговыми исследованиями. На эти профессиональные рейтинги могут ориентироваться выпускники школ, преподаватели, руководство вузов и, конечно, работодатели.

По данным Киевского международного института социологии, первый рейтинг в мире был опубликован в США (1983 г.) журналом U.S.News & World Report. Наиболее авторитетными считаются рейтинги, которые в 2003 г. были представлены Институтом высшего образования Шанхайского университета Shanghai Jiao Tong University, SJTU и в 2004 г. газетой Times (THES-QS). В Германии в 1998 г. после двухлетней подготовки Центр по развитию высшего образования (СНЕ) совместно с Национальным фондом оценки товаров и услуг (Shiftung Watest) также провел первую рейтинговую оценку высших учебных заведений.

Пилотный проект — «Рейтинг высших учебных заведений Украины» «Компас», презентованный на страницах журнала «ГVардия», — позволяет определить вузы, образование в которых имеет наибольшую практическую ценность для потребителей данных услуг и гарантирует своим выпускникам надежные перспективы трудоустройства на рынке труда.

Автор 
Вложение в интеллект

Как компании повышают квалификацию своего персонала

Автор 
Вы здесь:
вверх